Verpleging en verzorging aan huis valt onder de Zorgverzekeringswet. De wijkverpleegkundige vervult daarbij een centrale rol. Wat betekent dat voor u als mantelzorger?Wat biedt de Zorgverzekeringswet?
De Zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraars. U kunt bij hen terecht voor:

  • verpleging en verzorging thuis (thuiszorg)
  • de reguliere zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis en apotheek
  • de behandeling van mensen met een zintuiglijke beperking
  • de eerste drie jaar van een opname in een psychiatrisch ziekenhuis (daarna gaat deze zorg over naar de Wet langdurige zorg)
  • zorg voor kinderen met een indicatie intensieve kindzorgDe zorgverzekering bestaat uit een verplichte basisverzekering en een vrijwillige aanvullende verzekering. Er geldt geen eigen risico of eigen bijdrage. De zorg wordt meestal geleverd in natura, maar kan ook geleverd worden in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb). De regels voor het pgb in de Zorgverzekeringswet zijn verschillend per zorgverzekeraar. U vindt de regels in de polisvoorwaarden.

Centrale rol van de wijkverpleegkundige
De wijkverpleegkundige krijgt in de thuiszorg een belangrijke rol. Deze bekijkt welke verpleging en verzorging er nodig is. Dat gebeurt in overleg met degene die de zorg nodig heeft en met u als mantelzorger.

Ook zorgt de wijkverpleegkundige voor de afstemming met andere zorg- en hulpverleners, zoals de huisarts, medisch specialist of maatschappelijk werker. De wijkverpleegkundige is voor u dus het centrale aanspreekpunt.Respijtzorg soms vergoed
Respijtzorg houdt in dat uw zorg tijdelijk wordt overgenomen, zodat u even vrijaf kunt nemen. Sommige zorgverzekeraars vergoeden deze respijtzorg geheel of gedeeltelijk.
Informeer hiervoor bij uw zorgverzekeraar.

Intensieve kindzorg
Zorg voor kinderen met een indicatie intensieve kindzorg, valt ook onder de Zorgverzekeringswet. Dat is zorg voor kinderen met ernstige medische problemen en/of beperkingen. Bijvoorbeeld kinderen met een chronische aandoening, maar ook kinderen met een beperkte levensverwachting die palliatief terminale zorg krijgen. U vraagt een indicatie aan bij de wijkverpleegkundige of bij de (kinder)verpleegkundige van een instelling die intensieve kindzorg levert. Als uw kind met een behoefte aan intensieve kindzorg ook een verstandelijke beperking heeft, dan valt de zorg tot het vijfde levensjaar onder de zorgverzekering. Daarna wordt de zorg voor uw kind vergoed uit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar. Of kijk op www.hoeverandertmijnzorg.nl.